PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Zupancic, Jennifer
Graduate Student
734/615-3749
jenzup@umich.edu
2002 Pharm
Erika Zucal
Zucal, Erika
Contract and Grant Specialist
734/764-6401
ehaskins@umich.edu
B520-3354 NCRC
Zhou, Xingwu
Graduate Student
734/615-3749
xwzhou@umich.edu
2002 Pharm
Tao Zheng
Zheng, Tao
Graduate Student
734/615-3749
taozheng@umich.edu
2002 Pharm
Zhao, Hongyi
Research Fellow
734/615-3411
honzhao@umich.edu
B520-3411 NCRC
Zhao, Ting
Research Fellow
734/635-5766
tizhao@umich.edu
B010-A191 NCRC
Zhang, Luchen
Graduate Student
734/615-8851
luchenzh@umich.edu
B520-3349 NCRC
Zhang, Yulei
Graduate Student
734/615-3749
yuleizh@umich.edu
2002 Pharm
Zhang, Xin
Visiting Research Investigator
734/936-2570
zhaxin@umich.edu
B020-314W NCRC
Minzhi Yu
Yu, Minzhi
Research Fellow
734/615-5709
minzhiyu@umich.edu
B020-126W-05 NCRC

Pages