PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Sherrice_Zhang
Zhang, Shiyuan
Graduate Student
734/615-0454
sherrice@umich.edu
4569 NUB
Hyun Gi Yun
Yun, Hyun Gi
Research Assistant I
734/764-3530
hyungiy@umich.edu
2009 Pharm
Di Wang
Wang, Di
Graduate Student
734/647-8429
didwang@umich.edu
4569 NUB
Todd, Spencer
Programmer II
734/764-7312
sctodd@umich.edu
3548 NUB
Sun, Jiajie
Temporary Programmer II
734/925-2370
loriasun@umich.edu
4056 Pharm
Khadija Shafiq
Shafiq, Khadija
Graduate Student
734/647-8429
shafiqk@umich.edu
4569 NUB
Schnitzer, Kyle
Programmer II
734/9252370
kyschnit@umich.edu
4056 Pharm
Richard, Alaina
Graduate Student
734/764-4835
alainamr@umich.edu
2009 Pharm
McCarthy, Casey
Temporary Lab Assistant
734/763-2654
cjmccart@umich.edu
B520-3402 NCRC
Lin, Jason
Temp-Lab Assistant
734/615-2178
shuhang@umich.edu
2549 NUB

Pages